Keuring riolering

Nu aanvragen.

Sinds midden 2011 is de keuring van private riolering bij nieuwbouw en grote verbouwingen verplicht. Hierbij wordt vooral de scheiding tussen regenwaterafvoersysteem (RWA) en droog weer afvoersysteem (DWA) gecontroleerd. Tot op heden zijn er immers nog te veel foutieve aansluitingen, wat een nefaste invloed heeft op het globale rioleringssysteem. Hierbij kan worden gedacht aan het te lage rendement van de waterzuiveringsinstallaties bij aansluiting van het RWA op het rioleringssysteem, wegens de te hoge verdunning. Bovendien heeft een afkoppeling van hemel- en afvalwater heel wat voordelen:

 • een lager drinkwaterverbruik door hergebruik van hemelwater
 • een verdere aanvulling van de grondwatertafel
 • een vermindering van de overstortfrequentie

De desbetreffende wetgeving wordt gebundeld in Vlarem II (01/08/2008), het zoneringsbesluit (10/03/2006), de gewestelijke stedenbouwkundige verordening (01/10/2004), de nieuwe gewestelijke stedenbouwkundige verordening hemelwater van toepassing bij bouwaanvragen vanaf 1/1/2014, de eventueel strengere provinciale en gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen en het aansluitreglement.

// Keuring privé riolering

Europa legt aan de deelstaten de verplichting op om tegen 2015 de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater duurzaam te verbeteren. Dit vergt onder meer een uitgebouwd systeem van afvalwaterinzameling, -transport en –zuivering.
Daarom is voortaan een keuring van de private waterafvoer noodzakelijk. In de praktijk betekent dit dat we nagaan of uw privéwaterafvoer volledig gescheiden is.
Vanaf 1 juli 2011 is de keuring van de private waterafvoer verplicht in volgende gevallen:

 • Vóór de eerste ingebruikname
 • Bij belangrijke wijzigingen
 • Na vaststelling van een inbreuk op gelijkvormigheid of op verzoek van de exploitant
 • Bij aanleg van gescheiden riolering op het openbaar domein

De keuring spitst zich vooral toe op volgende zaken:

 • Correcte scheiding tussen afval- en regenwatercircuit
 • Correcte aansluiting van de toestellen op de circuits
 • Correcte afvoer van hemelwater van verharde oppervlaktes
 • Correcte aansluiting van de infiltratie- en drainagevoorzieningen
 • Aanwezigheid van de hemelwaterput en of septische put, indien verplicht

Om de keuring te kunnen uitvoeren dien je  ons volgende zaken  te bezorgen:

Deze algemene voorwaarden zijn enkel geldig bij keuring van een één-gezinswoning, in geval van appartementen of andere gebouwen, zullen aangepaste voorwaarden en prijzen overgemaakt worden.

Indien men een keuring via Vlario wenst, dient er 24uur voor de keuring, het aanvangstijdstip van de keuring aan Vlario worden doorgegeven door de keurder, gelieve hiermee rekening te houden.

De Marktlinde BVBA gebruikt verschillende technieken  om tot de inspectie over te gaan:

 • Visuele controle
 • Rooktest
 • Watertest
 • Test met kleurvloeistof

Na afloop van een conforme keuring  en betaling van de factuur bezorgt  de keurder van De Marktlinde BVBA het ondertekende keuringsverslag welk  je dient te bezorgen (samen met de onderdelenlijst i.g.v. keuring voor Aquaflanders) aan de rioolbeheerder.

// Keuring riolering

De rioleringskeuring niet laten uitvoeren kan fikse boetes als gevolg hebben die uiteindelijk heel wat duurder zullen uitvallen dan wanneer u de keuring van uw riolering zou laten uitvoeren door een controleorganisme zoals De Marktlinde BVBA te Westerlo. Als gecertificeerde keurder zorgen wij namelijk voor een marktconforme prijs en bezorgen wij u een conformiteitsattest dat dienst doet als bewijs van uw keuring. Op die manier bent u wettelijk in orde.

// Prijs

Studio: 129,00 euro
Appartement: 129,00 euro
Woning: 129,00 euro


Prijzen inclusief BTW.

Voor grotere projecten geven we graag een prijs op maat.

*** Wanneer u meerdere diensten afneemt bij De Marktlinde kan u genieten van BUNDELKORTINGEN.
Klik hier voor meer informatie. ***