Keuring riolering

Nu aanvragen.

De Europese Unie legt aan haar deelstaten de verplichting op om de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater duurzaam te verbeteren. Vlaanderen heeft deze Europese regelgeving omgezet in Vlaamse wetgeving. Die regelgeving vraagt onder meer een uitgebouwd systeem van afvalwaterinzameling, -transport en -zuivering. Vlaanderen heeft de voorbije jaren veel geïnvesteerd in de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel en zuiveringsinstallaties. Om deze investeringen optimaal te kunnen laten renderen, is het belangrijk dat de privéwaterafvoer correct is aangelegd. Dit betekent dat de manier waarop de afvoer is aangesloten op het openbaar rioleringsnet (of op een gracht) én de hoeveelheid en de kwaliteit van het water dat je afvoert in orde moet zijn.

Daarnaast zet de overheid zich in om het regenwater maximaal ter plaatse te houden. Dit zorgt ervoor dat regenwater hergebruikt kan worden en kan infiltreren in de grond.

Een keuring van jouw privéwaterafvoer is daarom noodzakelijk in het kader van een goed waterbeheer.

Op 1 januari 2021 verandert de keuring grondig.

Hieronder geven we een overzicht wat er wijzigt en belangrijk is voor jou als klant.

 

// Wanneer is een keuring van de privéwaterafvoer verplicht?

Een keuring verplicht in volgende gevallen:

 • Bij nieuwbouw of herbouw;
 • Bij de realisatie van een nieuwe bijkomende huisaansluiting of bij de plaatsing van een individuele sanering (IBA);
 • Nadat een inbreuk op de gelijkvormigheid is vastgesteld;
 • Bij de aanleg van gescheiden riolering op het openbaar domein
(afkoppelingsproject), tenzij er een keuring is uitgevoerd voor
nieuwbouw of herbouw die maximaal vijf jaar oud is
 • Nadat herstelmaatregelen genomen zijn naar aanleiding van een voorafgaande keuring van de privéwaterafvoer (herkeuring).

 

// Wat controleert de keurder?

De keurder controleert volgende zaken:

 • Correcte scheiding van de afval- en regenwaterafvoer op privéterrein
 • Correcte aansluiting van de afvoer van toestellen (toilet, bad, …) op de circuits
 • Correcte aansluiting van de afvoer van het regenwater van verharde oppervlaktes (dak, terras, …)
 • Correcte aansluiting van de regenwaterput en infiltratie- en drainagevoorzieningen
 • Aanwezigheid van de regenwaterput, septische put en IBA (Individuele Behandeling van Afvalwater) indien verplicht.
 • De aanwezigheid van een infiltratievoorziening en buffervoorziening bij een keuring nieuwbouw en herbouw en bij een keuring 'nieuwe bijkomende aansluiting' indien verplicht.
 • 'nieuwe bijkomende aansluiting' indien verplicht.

 

// Wanneer kan er gekeurd worden?

De keuring kan pas gebeuren wanneer de privéwaterafvoer volledig is. Dit wilt zeggen dat de afvoerbuizen aangelegd moeten zijn. De toestellen die hierop aangesloten worden (bv. toilet, lavabo, keuken, …), moeten nog niet aanwezig zijn. Wat wel aanwezig moet zijn is de regenwaterput, infiltratievoorziening en buffervoorziening, septische put, IBA (indien verplicht). Als er verhardingen zijn aangesloten op de afvoeren, moeten de verhardingen nog niet aangelegd zijn maar de functie van het afvoerputje moet wel gekend zijn.

 

// Nodige documenten bij keuring:

In geval van keuring via Aquaflanders:

 • uitvoeringsplan ( as built) ( voor voorbeeld zie handleiding invullen inventaris)
 • ingevulde inventaris met de nodige bewijsstukken ( zie handleiding invullen inventaris : ( omgevingsvergunning, facturen van onderdelen : regenput, infiltratie, septische put, …)
 • overeenkomst keuringen riolering Aquaflanders

In geval van attest van Vlario vereist:

 • ondertekende Algemene voorwaarden van Vlario
 • As built plan van de riolering
 • kopie van facturen van rioleringsonderdelen ( bv regenwaterput, infiltratie en septische put) (indien van toepassing).
 • aanstiplijst GSV hemelwater
 • foto’s van aanleg van de riolering( indien beschikbaar)
 • briefwisseling van rioolbeheerder (indien je deze zou hebben ontvangen)

 

// Hoe verloopt de keuring?

STAP 1: Je vraagt een keuring aan

Vraag HIER je keuring aan, de keurder zal je informeren welk attest ( Vlario of Aquaflanders ) nodig is in uw situatie. In geval van Vlario dien je eerst de EAN-code van uw rioolaansluiting samen met de ondertekende algemene voorwaarden van Vlario ondertekend aan de Marktlinde te bezorgen. In geval van Aquaflanders dien je vooraf de ondertekende overeenkomst van keuring over te maken aan de Marktlinde, samen met uw contactgegevens ( naam, adres, telefoon, mailadres en adres het te keuren pand, alsook naam, adres , gsm-nr. en mailadres van de eigenaar indien deze een andere zou zijn als de aanvrager van de keuring.

STAP 2: De keurder komt bij je langs


Op het moment van de keuring moeten de nodige documenten aanwezig zijn. De keurder komt op het afgesproken moment langs om de documenten na te kijken en je riolering te controleren. Je dient op het moment van keuring alle toezichtsdeksels te openen of deze moeten gemakkelijk geopend kunnen worden, bijkomend : alle leidingen dienen vrij te zijn ( niet verstopt) en tijdens de keuring riolering mag er in het te keuren pand of deel van pand geen waterverbruik zijn tijdens de keuring.

De keurder kijk het stelsel na :visueel, met behulp van rooktest of vloeitest, of er voldaan is aan de scheiding van het regenwater en vuil water en of dat er voldaan is aan de geldende regelgeving.

BELANGRIJK: Wanneer er tijdens de keuring schade optreedt als gevolg van een fout in de privéwaterafvoer, is deze ten laste van de eigenaar.

STAP 3: NA AFLOOP VAN DE KEURING

Je ontvangt een digitaal keuringsattest waarop het resultaat van de keuring van de privéwaterafvoer staat. Dit keuringsattest hou je zelf bij. In geval van een attest van Aquaflanders : samen met de onderdelenlijst en het uitvoeringsplan. Meestal wordt er automatisch digitaal een kopie van het keuringsattest aan je rioolbeheerder verstuurd.

Je privéwaterafvoer is conform voor aansluiting
De keurder stelt een keuringsverslag op waarin hij de conformiteit van je privéwaterafvoer bevestigt.

Je privéwaterafvoer is niet conform voor aansluiting
Het attest wordt vermeld waarom de privéwaterafvoer niet conform is. Dit kan zijn omdat er bijvoorbeeld een verbinding is tussen het regen- en afvalwatercircuit, of omdat er geen regenwaterput aanwezig is terwijl dit is opgelegd volgens de gewestelijke stedenbouwkundige verordening. Nadat je de inbreuken hebt hersteld, vraag je een herkeuring aan.
De herstelmaatregelen moeten binnen een bepaalde termijn uitvoeren uitgevoerd worden. Dit zal vermeld worden op het keuringsattest.

 

// Documenten

 • Inventaris van de privéwaterafvoer
  Download

 • Handleiding bij de inventaris van de privéwaterafvoer
  Download

 • Overeenkomst keuringen riolering en water Aquaflanders
  Download

 • Algemene voorwaarden van Vlario
  Download

 • Aanstiplijst GSV
  Download

 

// Tarieven

Keuring riolering: Vanaf 139* euro incl. BTW ( inbegrepen 1 werkuur) voor een ééngezinswoning, voor alle anderen dan normale eengezinswoning: vraag hier je offerte aan.

*i.g.v, in geval van +30 km van standplaats te Westerlo : toeslag 10 euro, in geval van +45 km van standplaats : toeslag 14,50 euro, vanaf +60 km toeslag 18,50 euro inclusief btw, voor afstanden groter dan 70 km : op aanvraag. In geval de keuring langer duurt dan 1 uur wordt er een supplement aangerekend van 20 euro per begonnen kwartier. ( indien asbuiltplan overeenkomt met de werkelijke situatie en alle documenten zijn zoals gevraagd aanwezig zijn en alle leidingen zijn vrij en alle putten te openen, zal een keuring steeds gemakkelijk op 1 uur af te handelen zijn). voor keuringen aangevraagd voor uitvoering op zaterdag of na 17:00 : bijkomende toeslag 25 euro. Indien attest per post dient verzonden te worden in plaats van digitaal : toeslag 5,50 euro.

*** Wanneer u meerdere diensten afneemt bij De Marktlinde kan u genieten van BUNDELKORTINGEN.
Klik hier voor meer informatie. ***

 

Voor meer informatie in verband met regelgeving riolering:

Waterwegwijzer bouwen en verbouwen
Download