EPC

Nu aanvragen.

// 1. Wat is het energieprestatiecertificaat (EPC) ?

Het EPC is het gevolg van de Europese richtlijn energieprestatie van gebouwen.
Het EPC wordt opgemaakt door een erkend energiedeskundige type A.
Het EPC heeft betrekking op één enkele wooneenheid.

Het EPC drukt de energetische kwaliteit van een woning uit aan de hand van een kengetal  (energiescore) uitgedrukt in kWh/m².
Het kengetal is de verhouding tussen het primair energieverbruik en de vloeroppervlakte.

// 2. Hoe komt de energiedeskundige tot het EPC-certificaat ?

Door een inspectie van een gebouw, volgens een vastgesteld protocol vanuit het Vlaams Energieagentschap (VEA).

Na ingave van de opgemeten gegevens in een databank van het VEA wordt het certificaat gegenereerd.

Op basis van het kengetal kan de energiezuinigheid van woningen met elkaar worden vergeleken.

Het werkelijke verbruik van de gebruiker heeft geen invloed op de berekening!

Het kengetal wordt op een kleurenbalk (van groen naar rood) weergegeven ten opzichte van referentiewaarden.  Een woning die zich in de groene zone bevindt, scoort dus goed op het vlak van energie. Wanneer de woning zich in de rode zone bevindt, zal ze energieverslindend zijn.

Ook staan er op het EPC een aantal energiebesparende aanbevelingen vermeld.

Deze zijn informatief en niet verplicht uit te voeren.

Met het EPC hebben de toekomstige bewoners zicht op de energetische kwaliteit van hun woning.

Een goed geïsoleerde woning is bovendien ook comfortabel en levert een positieve bijdrage aan de reductie van CO2-emissies.

Het EPC moet door de verkoper of verhuurder voorgelegd worden aan de kandidaat-koper of kandidaat-verhuurder.

De verkoper moet aan de koper het EPC overdragen.   De huurder krijgt alleen een kopie van het EPC, niet het originele rapport.

Zowel de eigenaar van een woning als de verhuurder hebben er alle baat bij om een EPC te laten opstellen.

De eigenaar kan hiermee de energiezuinige kernmerken van zijn woning aantonen en de kandidaat-bewoner weet onmiddellijk of hij al dan niet een hoge energiefactuur mag verwachten.
Steeds meer mensen zijn zich bewust van het belang van een goed geïsoleerde woning en een zuinige verwarmingsinstallatie.  Niet alleen bij nieuwbouw, maar ook bij bestaande huizen of appartementen.   Het bepaalt tenslotte voor een groot deel het comfort van een woning.

// 3. Wanneer is een EPC nodig ?

Een EPC is verplicht bij de verkoop en verhuur van residentiële gebouwen.
Voorbeelden van residentiële gebouwen :

 • eengezinswoningen
 • woningen waarvan de beroepspraktijk kleiner is dan 800 m²
 • appartementen
 • serviceflats
 • vakantiehuizen
 • studio’s
 • conciërgewoningen
 • studentenhomes (in sommige gevallen kan dit als een collectief woongebouw gekeken worden).

Onder verkoop wordt verstaan de verkoop van het geheel in volle eigendom van een woning.  Voor schenkingen, verkoop van vruchtgebruik, erfpacht, kopen van het aandeel van de woning van de ex-partner ... is geen EPC vereist.  Ook voor woningen die door de burgemeester onbewoonbaar zijn verklaard of die niet over verwarming beschikken, is een EPC niet nodig.  Geen verwarming houdt in dat er geen opwekkingstoestel (ketel, kachel ...).
Voor collectieve woongebouwen, zoals studentenkamers of gemeenschapshuizen met een gemeenschappelijke keuken of badkamer wordt één EPC voor het volledige gebouw opgemaakt.

// 4. Wat wordt beschouwd als één enkele wooneenheid ?

Een wooneenheid is elke eenheid in een residentieel gebouw die over de nodige woonvoorzieningen beschikt om autonoom te kunnen functioneren.
Een wooneenheid dient minstens te beschikken over een eigen toilet, een douche of bad en een keuken of kitchenette.

// 5. Hoe ziet het EPC voor verkoop en verhuur van woningen eruit ?

Het EPC voor woongebouwen moet voldoen aan een aantal minimum vereisten en moet minstens volgende gegevens bevatten :

 • 1° de datum van opmaak van het energieprestatiecertificaat
 • 2° de identificatie van de energiedeskundige
 • 3° de gebouw specifieke gegevens, zoals het adres en de bestemming
 • 4° de uitdrukking van de energieprestatie van het gebouw aan de hand van het kengetal met aanduiding van referentiewaarden
 • 5° de unieke code
 • 6° de aanbevelingen voor de kosteneffectieve verbetering van de energieprestatie van het gebouw

Een voorbeeld van het energieprestatiecertificaat bij verkoop en verhuur van residentiële gebouwen is te vinden op de homepage van deze site.

// 6. Hoe lang duurt de opmaak van een EPC en wat kost het ?

De tijd nodig voor het opmaken van een EPC is afhankelijk van de complexiteit van de woning, de omvang van verwarmings-en sanitaire installaties, de aanwezigheid van plannen en facturen van de gebruikte materialen.
De energiedeskundige van De Marktlinde  komt eerst ter plaatse de woning inspecteren.  Hij kijkt daarbij naar het dak, de muren, de vloer, de ramen, de deuren, de gebruikte isolatiematerialen, de verwarmingsinstallatie(s), ...
Daarna stopt de energiedeskundige alle gegevens in een speciaal softwareprogramma om de energiescore te berekenen en het EPC op te maken.
Hij ondertekent dan het EPC en overhandigt het aan de eigenaar van de woning.  Het bezoek van de energiedeskundige neemt gemiddeld een uur in beslag. De totale opmaak neemt uit ervaring +/- een halve dag in beslag
 prijs   tabel
De Marktlinde bezorgt de klant steeds een ALL-IN prijs. (BTW en verplaatsingsonkosten)

// 7. Hoe betalen ?

De betaling geschiedt ofwel contant vóór aanvang van de keuring of via overschrijving vóór aflevering van het certificaat.
Het verslag wordt via email verzonden of per post toegestuurd.

// 8. Hoe verloopt de inspectie praktisch ?

Stap 1 : plaats de bestelling
Stap 2 : Maken van een passende afspraak.
             Gezamenlijk wordt een datum en uur vastgelegd die het best past.
Stap 3 : De klant overhandigt de ingevulde aanstiplijst samen met de aanwezige bewijsstukken en eventuele plannen van de woning. Indien er geen plannen of bewijsstukken aanwezig zijn bij bv oudere woningen is dit geen probleem.
Vervolgens starten we met de inspectie en wordt de woning opgemeten om de werkelijke verliesoppervlakten aan energie te kunnen berekenen, alsook de afmetingen van ramen, deuren en de opbouw van wanden, vloeren en daken.
Stap 4 : Opmaak van het EPC
Door middel van het programma ‘SketchUp’ worden de diverse verliesoppervlakten en het volume berekend.   
Alle opgemeten en berekende gegevens en waarden worden ingegeven in de certificatiesoftware van de overheid waarmee het kengetal wordt bepaald.
Stap 5: Na betaling ontvangt u het definitieve certificaat alsook de bijkomende aanbevelingen om uw woning energiezuiniger te maken.

// 9. Welke documenten kunt u best ter beschikking houden van de energiedeskundige ?

Deze kan je terugvinden in de aanstiplijst welke ingevuld en ondertekend dient overhandigd te worden voor of bij  aanvang van de inspectie.
Hoe meer documenten men aan de deskundige kan voorleggen tijdens zijn bezoek, des te nauwkeuriger de energiedeskundige het EPC kan opmaken.
Een inspectie kan ook zonder deze documenten geschieden.
Beschikt u over één of meerdere van deze documenten dan legt u deze best klaar als de deskundige langskomt.

 • een ‘as-built’ plan van de woning
 • het lastenboek
 • originele facturen van een geregistreerd aannemer
 • originele facturen van bouwmaterialen
 • originele facturen van de verwarmingsinstallaties
 • technische documentatie van de verwarmingsinstallaties
 • werfverslagen, postinterventiedossier, vorderingsstaten
 • een vroeger afgeleverd energieprestatiecertificaat
 • een EPB aangifte
 • goedgekeurde subsidieaanvragen Vlaamse Overheid.

// 10. Zijn er controles op de aanwezigheid van een EPC ?

Vanaf 1 januari 2012 is het verplicht de EPC-score en het adres of de EPC-score verplicht te vermelden bij alle commerciële publicatie.
Het EPC bij verkoop of verhuur moet aanwezig zijn vanaf het moment dat de woning te koop of te huur wordt aangeboden.  Bv. op immoweb, immovlan, zimmo enz.
Als woningen verkocht of verhuurd worden zonder geldig EPC, dan loopt de verkoper of verhuurder het risico op een geldboete.
Het Vlaams Energieagentschap voert steekproefsgewijze controles uit op de aanwezigheid van het EPC.  Als het Vlaams Energieagentschap vaststelt dat de eigenaar niet over een geldig EPC beschikt, zal deze uitgenodigd worden op een hoorzitting.   De verkoper of verhuurder krijgt dan de mogelijkheid om toe te lichten waarom er geen EPC aanwezig is.
Daarna kan het Vlaams Energieagentschap een boete opleggen tussen 500 en 5000 euro.

// 11. Geldigheidsduur van een EPC ?

Het EPC is tien jaar geldig.
Als de eigenaar binnen deze geldigheidsduur de woning opnieuw verkoopt of verhuurt, is geen nieuw EPC nodig.
De vervaldatum staat op het afgeleverde energieprestatiecertificaat.
Als de eigenaar ondertussen verbouwingen/verbeteringen heeft uitgevoerd die een weerslag kunnen hebben op het kengetal, is het aangewezen een nieuw EPC te laten opmaken.
Het nieuwe kengetal zal beter zijn dan het oude kengetal, en de woning wordt daardoor interessanter op de verkoop- of verhuurmarkt.
Als de geldigheidsduur van het EPC verstreken is, moet u bij de verhuur van een woning alleen een nieuw EPC laten opmaken als er een nieuwe huurder komt of een nieuw huurcontract wordt opgemaakt.   Bij stilzwijgende verlenging van het huurcontract is geen EPC nodig.

// 12. Wat bij verkoop en verhuur van NIET-residentiële gebouwen ?

Dit certificaat dient opgesteld door een energiedeskundige type D.
De wetgeving is hiervoor in opmaak.
Voorbeelden van NIET-residentiële gebouwen :

 • rusthuizen
 • hotels
 • ziekenhuizen
 • internaten
 • het niet-residentiële gedeelte dat verbonden is aan een woning en groter is dan 800 m²

// Prijs

Studio: 135,00 euro
Appartement (1 verdiep) 150,00 euro
Duplex 175,00 euro
Woning half open en gesloten bebouwing 170,00 euro
Woning open bebouwing 185,00 euro


Prijzen inclusief BTW.

*** Wanneer u meerdere diensten afneemt bij De Marktlinde kan u genieten van BUNDELKORTINGEN.
Klik hier voor meer informatie. ***